Algemene voorwaarden Coutured B.V. https://www.mariatailor.com/

                                                                                         

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Vertalingen

 

Artikel 1 - Definities                                                                          

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:                                   

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Coutured B.V.

Watertorenplein 8

1051 PA Amsterdam

Nederland

T (020) 370-5223

E info@coutured.com

KVK 84661518

BTW nummer NL863302932B01

                                                                                         

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;                                                                       

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;                                                                                         

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en                                                                                    

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

                                                                                         

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

                                                                                         

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

                                                                                         

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

                                                                                         

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.                                     

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

                                                                                         

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

                                                                                         

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

                                                                                         

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 2. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 17 - Vertalingen

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. Bij verschil van mening over de inhoud of strekking van beide versies is de Nederlandse versie doorslaggevend.

 

General Terms and  Conditions Coutured B.V.

These are the general terms and conditions of Coutured B.V.

 

Index

Article 1 - Definitions

Article 2 - Identity of the entrepreneur

Article 3 - Applicability

Article 4 - The offer

Article 5 - The agreement

Article 6 - Right of withdrawal

Article 7 - Costs in case of withdrawal

Article 8 - Exclusion right of withdrawal

Article 9 - The price

Article 10 - Conformity and guarantee

Article 11 - Delivery and execution

Article 12 - Duration transactions: duration, cancellation and extension

Article 13 - Payment

Article 14 - Complaints procedure

Article 15 - Disputes

Article 16 - Additional or different provisions

Article 17 – Language versions

 • Definitions
  • Cooling-off period: the period (bedenktermijn) within which the consumer is entitled to make use of his right of withdrawal (herroepingsrecht);
  • Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract (overeenkomst op afstand) with the entrepreneur;
  • Day: a calendar day;
  • Duration transaction: a distance contract with regard to a series of products and/or services, the delivery and/or purchase obligation of which is spread over time;
  • Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is personally addressed to the consumer in a way that allows future consultation and unaltered reproductions of the stored information;
  • Right of withdrawal: the right of the consumer to withdraw (herroepen) and cancel the agreement within the cooling-off period;
  • Model form: the model form for the right of withdrawal that the entrepreneurs makes available that a consumer can fill in when the consumer decides to make use of its right of withdrawal;
  • Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at distance;
  • Distance contract: an agreement in which, within the framework of a system organized by the entrepreneur for distance sales of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for communication on distance;
  • Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur meeting simultaneously in the same room;

 

 • General Terms and Conditions: the present general terms and conditions of the entrepreneur.
 • Identity of the entrepreneur

Coutured B.V.
Watertorenplein 8

1051 PA Amsterdam

Nederland

T (020) 370-5223

E info@coutured.com

 

Chamber of Commerce (KvK) registration number: 84661518

VAT (btw) number: NL863302932B01

 • Applicability
  • These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract and orders concluded between the entrepreneur and consumer.

 

 • Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.

 

 • If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that it is consumer can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that they will be sent free of charge at the request of the consumer electronically or otherwise.

 

 • In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and the consumer can always invoke the most favourable provision in the event of conflicting general terms and conditions.

 

 • If at any time one or more provisions in these general terms and conditions are wholly or partially void or destroyed, the remainder of the agreement and these terms and conditions will remain in force and the relevant provision will be replaced in mutual consultation without delay by a provision that approaches the tenor of the original provision as much as possible.

 

 • Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed 'in the spirit' of these general terms and conditions.

 

 • Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions must be explained 'in the spirit' of these terms and conditions.
 • The offer
  • If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

 

 • The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adjust the offer.

 

 • The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and/or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer are not binding on the entrepreneur.

 

 • All images, specifications and data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.

 

 • Images accompanying products are a true representation of the products offered. Entrepreneur cannot guarantee that the displayed colours correspond exactly to the real colours of the products.

 

 • Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:

the price including taxes;

any shipping costs;

the manner in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;

 

whether or not the right of withdrawal applies;

the method of payment, delivery and execution of the agreement;

the term for acceptance of the offer, or the term within which the entrepreneur guarantees the price;

the amount of the rate for distance communication if the costs of using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the regular base rate for the means of communication used;

whether the agreement will be archived after its conclusion, and if so, on which details it can be consulted by the consumer;

the way in which the consumer, before concluding the agreement, can check and, if desired, restore the data provided by him in the context of the agreement;

any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;

                                                                                    

the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and

                                                                                    

the minimum duration of the distance contract in the case of a long-term transaction.

 • The agreement
  • Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment of acceptance of the offer by the consumer and the fulfilment of the associated conditions.

 

 • If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. As long as the agreement of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.

 

 • If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment . If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.

 

 • The entrepreneur can inform himself - within legal frameworks - whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, the entrepreneur is entitled to refuse an order or request with reasons, or to attach special conditions to the implementation.

 

 • The entrepreneur will send the following information to the consumer with the product or service, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier:

 

the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;

 

the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal (herroepingsrecht), or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal (herroepingsrecht);

                                                                                    

the information about guarantees and existing after-sales service;

 

the information included in Article 5 paragraph 4 of these terms and conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the execution of the agreement;


the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.

                                                                 

 • In the case of a long-term transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

 

 • Every agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.
 • Right of withdrawal (herroepingsrecht)

When delivering products:

 

 • When purchasing products, the consumer has the right to withdraw (herroepen) and cancel the agreement without stating reasons during 14 days. This cooling-off period (bedenktermijn) starts on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated in advance by the consumer and made known to the entrepreneur.

 

 • During the cooling-off period the consumer will handle the product and the packaging with care. The consumer will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether the consumer wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

 

 • If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, the consumer is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days of receipt of the product. The consumer must make this known by means of the model form or by means of another means of communication, such as by e-mail. After the consumer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of shipment.

 

 • If the customer has not indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal after expiry of the periods referred to in paragraph 3 and paragraph 4 or has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.

 

When providing services:

 

 • When providing services, the consumer has the option to withdraw (herroepen) and cancel the agreement without stating reasons during at least 14 days, commencing on the day of entering into the agreement.

 

 • To make use of his right of withdrawal, the consumer will follow the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur with the offer and/or at the latest upon delivery.
 • Costs in case of withdrawal
  • If the consumer makes use of his right of withdrawal, at most the costs of return will be for the consumer's account.

 

 • If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after withdrawal. This is subject to the condition that the product has already been received back by the entrepreneur or conclusive proof of complete return can be submitted. Repayment will be made via the same payment method used by the consumer, unless the consumer expressly gives permission for another payment method.

 

 • In the event of damage to the product due to careless handling by the consumer, the consumer is liable for any loss in value of the product.

 

 • The consumer cannot be held liable for depreciation of the product if the entrepreneur has not provided all legally required information about the right of withdrawal, this must be done before concluding the purchase agreement.
 • Exclusion right of withdrawal
  • The entrepreneur can exclude the consumer's right of withdrawal for the products described in paragraphs 2 and paragraph 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has stated this clearly in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement.

 

 • Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:


that have been established by the entrepreneur in accordance with the consumer's specifications; which are clearly personal in nature;

 

which by their nature cannot be returned;


which can spoil or age quickly;

 

the price of which is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence;

 

for loose newspapers and magazines;

 

for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal;

for hygienic products of which the consumer has broken the seal.

 

 • Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:


concerning accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be carried out on a specific date or during a specific period;


the delivery of which has started with the express consent of the consumer before the cooling-off period has expired;

 

concerning betting and lotteries.                       

 • Prices
  • During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
  • Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer variable prices for products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This dependence on fluctuations and the fact that any prices quoted are target prices are stated in the offer.
  • Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.

Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:

they are the result of statutory regulations or provisions;

whether the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.

 

 • The prices stated in the offer of products or services include VAT.

 

 • All prices are subject to printing and typographical errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. In the event of printing and typesetting errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product according to the incorrect price.

 

 • Conformity and guarantee

 

 • The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the statutory provisions and/or government regulations existing on the date of the conclusion of the agreement. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

 

 • A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement.

 

 • Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 2 months after delivery. The products must be returned in the original packaging and in new condition.

 

 • The entrepreneur's warranty period corresponds to the manufacturer's warranty period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.

 

 • The warranty does not apply if:

the consumer has repaired and/or processed the delivered products himself or has had them repaired and/or processed by third parties;

the delivered products have been exposed to abnormal conditions or are otherwise carelessly handled or contrary to the instructions of the entrepreneur and/or have been treated on the packaging;

the defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has made or will make with regard to the nature or quality of the materials used.

 • Delivery and execution
  • The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
  • The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.

 

 • With due observance of what is stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to dissolve the agreement without costs. The consumer is not entitled to compensation.

 

 • All delivery times are indicative. The consumer cannot derive any rights from any stated terms. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.

 

 • In the event of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 14 days after dissolution.

 

 • If delivery of an ordered product proves to be impossible, the entrepreneur will make every effort to make a replacement item available. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item will be delivered. For replacement items right of withdrawal cannot be excluded. The costs of any return shipment are for the account of the entrepreneur.

 

 • The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

 

 • Duration transaction: duration, cancellation and extension

                                                                                    

Cancellation:

 

 • The consumer can cancel (opzeggen) an agreement that has been entered into for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.

 

 • The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time towards the end of the fixed term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period. of a maximum of one month.

 

 • The consumer is entitled with regard to the agreements referred to in the previous paragraphs:

cancel at any time and cannot be limited to cancellation at a specific time or period;

at least cancel in the same way as entered into by the consumer;

always cancel with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.

 

Extension:

 

 • An agreement entered into for a definite period of time and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly extended or renewed for a definite period.

 

 • Contrary to the previous paragraph, an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines may be tacitly extended for a fixed term of a maximum of three months, if the consumer has extended this can terminate the agreement towards the end of the extension with a notice period of at most one month.
 • An agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly extended for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of at most one month and a notice period of a maximum of three months if the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.

 

 • An agreement with a limited duration for the regular delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period.

 

Duration:

 

 • If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may terminate the agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness oppose cancellation before the end of the agreed duration.

 

 • Payment

 

 • Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the start of the cooling-off period as referred to in Article 6 paragraph 1. In the event of an agreement to provide a service, this term after the consumer has received confirmation of the agreement.

 

 • The consumer has the obligation to immediately report inaccuracies in the payment details provided or stated to the entrepreneur.

 

 • In the event of non-payment by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer in advance.

 

 • Complaints

 

 • The entrepreneur has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaint’s procedure.
 • Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within 2 months, after the consumer has discovered the defects.

 

 • Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.

 

 • If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute will arise that is subject to the dispute settlement procedure.

 

 • In the event of complaints, a consumer must first turn to the entrepreneur. If the entrepreneur is affiliated with Stichting WebwinkelKeur and in the event of complaints that cannot be resolved by mutual agreement, the consumer should contact Stichting WebwinkelKeur ( webwinkelkeur.nl ), which will mediate free of charge. The consumer can check whether the entrepreneur has an ongoing membership via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ . If a solution is not yet reached, the consumer has the option of having his complaint handled by the independent disputes committee appointed by Stichting WebwinkelKeur , the decision of which is binding and both the entrepreneur and the consumer agree to this binding decision. There are costs associated with submitting a dispute to this disputes committee, which must be paid by the consumer to the relevant committee. It is also possible to register complaints via the European ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ).

 

 • A complaint does not suspend the entrepreneur's obligations, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.

 

 • If a complaint is found to be well-founded by the entrepreneur, the entrepreneur will, at its discretion, replace or repair the delivered products free of charge.

 

 • Disputes

 

 • Agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law. Even if the consumer lives abroad.

 

 • The Vienna Sales Convention does not apply.

 

 • Additional or deviating provisions

 

 • Additional provisions or provisions that deviate from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.

 

 • Language versions

 

 • These general terms and conditions are drawn up in the Dutch and English language. In the event of a difference of opinion concerning the content or purport of the two versions, the Dutch version will take precedence.