Privacyverklaring https://www.mariatailor.com

1.     Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Quicksilver Media B.V.  (hierna ook: “Quicksilver”, “wij” of “ons”), met betrekking tot de website: mariatailor.com (hierna: “website”).

Via de website wordt exclusieve kleding aangeboden aan consumenten. Als consument heb je onder meer de mogelijkheid om bestellingen via de website te plaatsen, zowel als ‘gast’, als met een geregistreerd account. Quicksilver is verantwoordelijk voor het beheer van de website, alsook de (persoons) gegevens die via en/of op de website worden verstrekt en verwerkt.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je onze website bezoekt, via die website contact met ons opneemt of via die website bestellingen plaatst. Quicksilver vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt persoonsgegevens (gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren is) binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) en relevante nationale wetgeving.

In onderhavige privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

 

2.     Identiteit en contact

Quicksilver Media B.V. 

Watertorenplein 8

1051 PA Amsterdam

KvK: 8170590

E: info@mariatailor.com

 

3.     Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Wanneer je onze website bezoekt,  bestellingen plaatst of contact met ons opneemt, zal Quicksilver persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt, worden IP-adres, verkeersgegevens, internetbrowser- en hardware type opgeslagen. Tevens verwerken we gegevens met betrekking tot het websitebezoek, zoals van welke website je vandaan komt, je zoek- en kijkgedrag op onze website. Deze gegevens (op geaggregeerd niveau) worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te toetsen en te verbeteren. Daarbij maken wij onder meer gebruik van Google Analytics.

Teneinde onszelf online te kunnen presenteren met een goed functionerende website, heeft Quicksilver een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens (op geaggregeerd niveau) bij het bezoeken van de website te verwerken. Wij hebben de afweging gemaakt dat het belang van een goed werkende website zwaarder weegt dan de zeer beperkte inbreuk die door de verwerking van bovengenoemde gegevens wordt gemaakt.

Met jouw toestemming is het ook mogelijk de algehele websitebeleving te verbeteren, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen en/of acties die zoveel mogelijk zijn afgestemd op jouw voorkeuren, interesses en (eerdere) aankopen. Om je voorkeuren en interesses te bepalen, wordt gebruik gemaakt van informatie die op basis van cookies is verkregen of vergelijkbare technieken. 

 

Bestelling plaatsen

Via de website kan een bestelling worden geplaatst als ‘gast’ of via een geregistreerd account. Bij de plaatsing van een bestelling als ‘gast’, verwerkt Quicksilver de volgende persoonsgegevens:

·   NAW-gegevens;

·   Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

·   Financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer of creditcard informatie.

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de bestelling te kunnen opvolgen en de bestelde producten op het opgegeven adres te kunnen leveren. 

Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt via de website, kun je in de toekomst makkelijker bestellen en je aankoophistorie in- en terugzien. Ook in dit geval verwerkt Quicksilver de hiervoor genoemde persoonsgegevens. Aanvullend kunnen ook de navolgende persoonsgegevens worden toegevoegd:

·   Geboortedatum;

·   Kledingmaten;

·   Andere (kleding)voorkeuren.

Het verwerken van deze aanvullende gegevens is geheel vrijwillig en geschiedt op basis van toestemming. 

Nieuwsbrief

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan wel indien je een of meer bestellingen via de website hebt geplaatst, word je incidenteel op de hoogte gehouden van nieuwe collecties, aanbiedingen en/of relevante ontwikkelingen in dit verband. Het is te allen tijde mogelijk om jezelf uit te schrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

 

4.     Minderjarig

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan is de toestemming van je ouders of wettelijke voogd vereist om onze website te gebruiken en/of aankopen via de website te kunnen doen.

 

5.     Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. In beginsel worden je persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

i)       externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze product- en/of dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld betaaldienstverleners en IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;

ii)      externe partners/bedrijven waarmee wordt samengewerkt ten behoeve van de product- en/of dienstverlening, zoals bezorgdiensten die worden ingeschakeld om bestellingen te bezorgen. Deze bezorgdiensten zijn zelfstandig verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

iii)    andere aan Quicksilver gerelateerde ‘influencer’-webshops die kledingproducten aanbieden welke mogelijk interessant voor jou is op basis van de door jou opgegeven voorkeuren en/of interesses; 

iv)     (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Je persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de persoonsgegevens wel aan partijen of landen buiten de EER worden doorgegeven, dan zullen daarvoor de wettelijke vereisten in acht worden genomen.

v) Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Sommige bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

vi) Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Sufio. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Sufio is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Sufio gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

vii) Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

  

6.     Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Quicksilver heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik. Wij maken onder meer gebruik van een firewall en hebben versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. De gegevens worden verder opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata, waarbij slechts een beperkte groep medewerkers toegang heeft op basis van zijn of haar functieprofiel. Op deze medewerkers rust ook een geheimhoudingsplicht.

Quicksilver bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Je hebt te allen tijde het recht om eerder om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken. We zullen dan binnen de toepasselijke wettelijke reactietermijn daarop reageren. Het is overigens mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens ook na een verwijderingsverzoek door Quicksilver (tijdelijk) langer worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om die gegevens te bewaren.

 

7.     Jouw rechten

Je hebt het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. Als je een persoonlijk account hebt, kun je ook zelf je gegevens wijzigen of verwijderen binnen dat account. Verder kan een verzoek worden ingediend om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Je hebt tevens het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je kan eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot jouw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de toepasselijke wettelijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

 

8.     Cookies

Op onze website maken wij gebruik van "cookies" om de website naar behoren te laten functioneren en voor statistische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden opgeslagen, bijvoorbeeld om instellingen, voorkeuren of surfgedrag te onthouden. Cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de instellingen van de webbrowser.

 

9.     Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Quicksilver heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Quicksilver zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites van derden, noch voor hun omgang met persoonsgegevens.

 

10.   Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie, zal de Nederlandse versie als uitgangspunt dienen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in maart 2022.

ENGLISH VERSION:

 

Privacy statement https://www.mariatailor.com

1.     General

This is the privacy statement Quicksilver Media B.V. (hereinafter also: “Quicksilver”, “we” or “us”) in connection with the website: mariatailor.com (hereinafter: “website”)

The website offers exclusive clothing products to consumers. As a consumer you have the option, among other things, to place orders via the website, either as a 'guest' or with a registered account. Quicksilver is responsible for the management of the website, as well as for processing the (personal) data provided and processed via and/or on the website.

This privacy statement applies when you visit our website, contact us via that website or place orders via that website. Quicksilver values your privacy and processes your personal data (i.e. information relating to an identified or identifiable natural person) within the meaning of the General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”) and relevant national legislation.

In this privacy statement we will explain, among other things, which types of personal data we collect, for which purposes and on what legal grounds. We will explain this in connection with the different ways in which we obtained the personal data.

 

2.     Identity and contact

Quicksilver Media B.V. 

Watertorenplein 8

1051 PA Amsterdam

KvK: 8170590

E: info@mariatailor.com

 

3.     Types of personal data and processing purposes

When you visit our website, place orders or contact us, Quicksilver will process your personal data. This will be explained in more detail here below.

Website visits

When you visit our website, your IP address, traffic data, internet browser type and hardware type will be stored. We also process data relating to website visits, such as the website you came from and your search- and viewing behavior on our website. This data is used (on an aggregated level) for statistical purposes and to test and improve the user-friendliness of our website. In this regard we also make use of Google Analytics.

In order to present ourselves online with a properly functioning website, Quicksilver has a legitimate interest to process the personal data (on an aggregated level) when visiting the website. We have considered that the importance of a properly functioning website outweighs the very limited infringement caused by the processing of the above-mentioned data.

With your permission, it is also possible to improve the overall website and user experience, e.g.  through personalized communication with information, offers and/or promotions tailored to your preferences, interests and (previous) purchases. To determine your preferences and interests, we use information obtained with cookies or similar techniques. 

 

Order placement

You may place an order via the website as a 'guest' or via a registered account. When placing an order as a 'guest', Quicksilver processes the following personal data:

  Name and address details;

  Contact details such as (mobile) telephone number and email address;

  Financial information, such as a bank account number or credit card information.

The processing of the above mentioned data is necessary to follow up the order and to deliver the ordered products to the specified address.

When you create an account via the website, you will be able to order more quickly in the future and view and review your purchase history. Also with a registered account, Quicksilver processes the aforementioned personal data. In addition, the following personal data may be added:

  Date of birth;

  Clothing sizes;

  Other (clothing) preferences.

The processing of this additional data is completely voluntary and is based on consent.

Newsletter

When you have registered for receiving the newsletter, or you have placed one or more orders via the website, we may occasionally keep you informed about new collections, promotions and/or relevant developments in that regard. It is possible to unsubscribe from newsletters at any time via a link in the relevant email.

 

4.     Minors

If you are under the age of 16, the consent of your parents or legal guardian is required to make use of our website and/or make purchases through the website.

 

5.     Personal data we share with third parties

We will never sell your personal data to third parties. In principle, your personal data will not be shared with third parties, unless in the following circumstances:

(i)     where we engage external suppliers/companies for the benefit of our product- or service performance ("processors"), for example, payment service providers and IT-providers. With these data processors we have entered into data processing agreements with regard to the careful handling and security of personal data;

(ii)    where we work together with external partners/companies for the benefit of the product and/or service performance, such as delivery services in order to deliver purchase orders. These service providers are data controllers and independently responsible for the processing of your personal data;

(iii)  other 'influencer' web shops related to Quicksilver that offer apparel / clothing and may be of interest to you based on the preferences and/or interests as specified by you;

(iv)   (government) authorities or organizations to whom we must disclose certain personal data on the basis of a legal obligation.

In principle, your personal data will not be transferred to parties or countries outside the European Economic Area (EEA). To the extent personal data will be transferred to countries or third parties outside the EEA, we will take into account the statutory requirements in relation thereto.

(v) Our website uses Klaviyo, a third party that handles the e-mail traffic from our website and the sending of any newsletters. Some confirmation emails you receive from our website and web forms are sent through Klaviyo's servers. Klaviyo will never use your name and e-mail address for its own purposes. At the bottom of every e-mail that is automatically sent via our website you will see the 'unsubscribe' link. If you click on this you will no longer receive e-mail from our website. This can seriously reduce the functionality of our website! Your personal data is stored securely by Klaviyo. Klaviyo uses cookies and other internet technologies that provide insight into whether e-mails are opened and read. Klaviyo reserves the right to use your data to further improve the service and to share information with third parties in this context.

(vi) We use the services of Sufio to keep track of our administration and accounting. We share your name, address and residence details and details regarding your order. This data is used for the administration of sales invoices. Your personal data is sent and stored protected. Sufio is bound to secrecy and will treat your data confidentially. Sufio does not use your personal data for purposes other than those described above.

(vii) We collect reviews via the WebwinkelKeur platform. If you leave a review via WebwinkelKeur, you are obliged to provide your name, place of residence and e-mail address. WebwinkelKeur shares this information with us, so that we can link the review to your order. WebwinkelKeur also publishes your name and place of residence on its own website. In some cases WebwinkelKeur may contact you to explain your review. In the event that we invite you to leave a review, we will share your name and email address with WebwinkelKeur. They only use this information for the purpose of inviting you to leave a review. WebwinkelKeur has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. WebwinkelKeur reserves the right to engage third parties for the provision of the service, for which we have given permission to WebwinkelKeur. All the above-mentioned guarantees with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of the service for which WebwinkelKeur engages third parties.

 

6.     Protection and retention of personal data

Quicksilver has taken adequate technical and organisational measures to protect your personal data against loss and the unauthorised access or misuse thereof. Among other things, we make use of a firewall and encryption measures to prevent unauthorized third parties from accessing the data. The data is further stored in locations which are both physically and technically secured. Our systems also log who has had access to the user data, whereby only a limited group of employees has access based on his or her job profile. These employees are also subject to confidentiality obligations.

Quicksilver retains your personal data no longer than is necessary for the purpose for which we have collected the personal data, or in correspondence with an applicable statutory retention term.

You may at all times request the removal of your personal data. We will respond to such request within the statutory timeframe. It may be possible that Quicksilver needs to (temporarily) retain certain personal data for a longer period, regardless of a removal request, for example if this is necessary for the processing of orders or if there is a legal obligation to retain that data.

 

7.     Your rights

You have the right to request access to or the amendment, deletion or data transfer of your personal data. If you have a personal account for the website, you may also update or delete your data within that account yourself. You may furthermore submit a request to restrict or object to certain data processing. You also have the right to withdraw any previously provided consent, without affecting the lawfulness of processing based on consent before such withdrawal.

You may direct any requests or complaints regarding the processing of your personal data to us via the contact details as provided in this privacy statement. We will respond to such requests within the applicable statutory timeframes. For completeness, we also note that you have the right to submit a complaint with the relevant data protection authority (for the Netherlands this is the “Autoriteit Persoonsgegevens”).

 

8.     Cookies

On the website we make use of "cookies" in order to let the website function properly and for statistical purposes. Cookies are small text files that are stored on your computer, for example to remember settings, preferences or surfing behaviour. Cookies can be deleted at any time via the settings of the web browser.

9.     Third party websites

The website may contain hyperlinks to third party websites. Quicksilver has no control over such third party websites. It is therefore possible that a different privacy statement applies to the use of these third party websites. This privacy statement only applies to personal data obtained by Quicksilver. We do not accept any responsibility or liability for the operation and/or content of the third party websites, nor for their processing of personal data.

10.   Changes

We reserve the right to unilaterally amend this privacy statement to ensure compliance with applicable law and regulations. It is recommended that you consult this privacy statement on a regular basis in order to be aware of any potential changes.

The privacy statement has been prepared in the Dutch and English language. In case of conflict between the Dutch and English version, the Dutch version shall take precedence.

 

This privacy statement was last updated in March 2022.